Nabídka služeb – další služby

Další nabízené služby jsou

 • Správa nebytových prostorů, které jsou ve spoluvlastnictví členů společenství včetně přípravy a uzavření nájemních smluv k těmto prostorům, úhrad za služby, rozúčtování příjmu z přijatého nájemného mezi spoluvlastníky těchto prostorů podle jejich spoluvlastnických podílů na nebytovém prostoru a vypracování přiznání k dani z nemovitosti za tyto prostory a příslušný pozemek.
 • Komerční využití (pronájem) společných částí domu ve spoluvlastnictví členů společenství pro účely umístění reklam, antén apod. včetně přípravy a uzavření nájemních smluv, kontrolu plateb nájemného a rozúčtování příjmů z přijatého nájemného mezi spoluvlastníky společných částí domu podle jejich spoluvlastnických podílů ke společným částem domu.
 • Provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům než členům společenství a nakládá s nimi s péčí řádného správce majetku, zajišťuje kontrolu a zúčtování plateb se subjekty, jímž toto zařízení slouží.
 • Vedení personální a mzdové agendy včetně agendy sociálního a zdravotního pojištění pro zaměstnance a ostatní orgány společenství.
 • Zajištění projektové dokumentace oprav, modernizací apod.
 • Inženýrská činnost při získávání příslušných vyjádření a povolení
 • Zajištění výkonu technického dozoru
 • Zajištění stavebně-technických, statických, tepelně-technických, akustických
 • posudků a auditů.
 • Poradenská služba v oblasti ekonomické, technické a právní
 • Kopírovací práce

Činnosti vytištěné červeně zajišťuje správce vlastními zaměstnanci, ostatní úkony správce zajišťuje u vybraných dodavatelů, např.

 • Pražské vodárny
 • Pražská teplárenská a.s.
 • Pojišťovna Kooperativa a.s.
 • Úklidové firmy
 • Stavební a údržbářské firmy
 • Revizní technici apod.